Direktör

Nordiska ministerrådet söker en ny direktör till Nordens välfärdscenter

Vi söker en direktör som kan skapa mervärde för de nordiska ländernas arbete på välfärdsområdet. Nordens välfärdscenter faciliterar samarbete, utveckling och kunskapsförmedling på välfärdsområdet mellan de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland. Som direktör ska du leda och utveckla institutionen så att den upprätthåller hög kvalitet och motsvarar efterfrågan från länderna vad avser nordiska initiativ på välfärdsområdet.

Nordens välfärdscenter är en institution under det officiella nordiska samarbetet i Nordiska ministerrådet, och institutionens verksamhet är inom välfärdsområdet, för närvarande med fokus på bland annat funktionsnedsättning, välfärdsteknologi, barn och unga, äldreomsorg, folkhälsa och alkohol- och drogmissbruk. Den överordnade ramen för institutionens arbete fastställs av Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik, och institutionens verksamhet utvecklas därför löpande mot bakgrund av ministerrådets prioriteringar. Nordens välfärdscenter har dessutom en styrelse med representanter från Nordiska ministerrådets medlemsländer, som ger fackmässigt stöd i institutionens arbete. Nordens välfärdcenter har sitt säte i Stockholm, och har en avdelning i Helsingfors. Institutionens anställda utgör totalt cirka 30 årsarbetskrafter. För mer information, se  www.nordicwelfare.org.

 
Vi söker en direktör som har starka ledaregenskaper och kan vidareutveckla organisationen med tydligt fokus på institutionens målgrupper och deras efterfrågan. Centrala uppgifter som direktör för Nordens Välfärdscenter är att:
 

 • Vidareutveckla Nordens välfärdscenter som ett nav för samarbete mellan centrala aktörer inom välfärdsområdet i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland.
 • Stärka sambandet mellan institutionens kunskapsproduktion och ländernas nationella utvecklingsarbete på välfärdsområdet.
 • Främja institutionens arbete med att understödja utväxling av den bästa tillgängliga kunskapen på välfärdsområdet mellan centrala aktörer i Norden.
 • Fortsätta utvecklingen av en modern och dynamisk organisation med fokus på målgruppernas efterfrågan på kunskap och nätverk.

 
Som direktör kommer du att arbeta i nära samarbete med olika aktörer i de nordiska ländernas social- och hälsoministerier, myndigheter, experter och med Nordiska ministerrådets sekretariat. Direktören för Nordens välfärdscenter ingår i den utvidgade ledningsgruppen i Nordiska ministerrådet, under generalsekreteraren. Befattningen kommer att innebära resor i de nordiska länderna.
 
Direktören har det juridiska och ekonomiska ansvaret för institutionens löpande verksamhet inklusive personalansvar, och rapporterar direkt till generalsekreteraren för Nordiska ministerrådet. Direktören är ansvarig för vidareutveckling, samordning och planering av verksamheten baserat på institutionens överordnade strategiska mål, som fastställs av Nordiska Ministerrådet for Social- och hälsopolitik, den årliga budgettilldelningen och det årliga beviljningsbrevet från generalsekreteraren.

Vi söker dig som har:

 • Akademisk examen
 • Flera års dokumenterat goda chefs- och ledarerfarenheter, företrädesvis från en politiskt styrd kunskapsbaserad organisation.
 • Dokumenterad god erfarenhet av administrativt arbete och ekonomistyrning.
   

Vidare ska du ha:

 • Erfarenhet från arbete inom välfärdsområdet, gärna med specifik erfarenhet från nordiskt samarbete inom detta fält.
 • God förmåga att bygga relationer och nätverk och att samarbeta med olika intressenter.
 • Goda kommunikativa färdigheter och en förmåga att engagera människor.
 • Förmåga att formulera dig väl både muntligt och skriftligt på något av de skandinaviska språken (danska, norska eller svenska) och på engelska. God förståelse av alla skandinaviska språk krävs. 
   

Vi erbjuder
Ett utvecklande arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Som direktör har du en tidsbegränsad anställning med en första anställningsperiod på fyra år med möjlighet till förlängning med högst fyra år. Lön efter överenskommelse. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta vid en samnordisk institution.

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Nordiskt välfärdscenter är en av Nordiska ministerrådets tolv samnordiska institutioner. Institutionerna förverkligar ministerrådets vision på sina respektive områden i samarbete med nationella och internationella aktörer. Verksamheten leds av en direktör som rapporterar till Nordiska ministerrådets generalsekreterare.
 
För mer information se www.norden.org  

Sista datum för ansökan är den 20 december 2017. Ansökan och namnet på den som sökt är undantaget offentlighet om den som sökt begär detta. Referenser och intyg kommer att begäras in senare.

Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta Anders Geertsen, avdelningschef vid Nordiska ministerrådet, e-post: ange@norden.org eller telefon: +45 21 71 71 06.

För information om anställningsvillkor, vänligen kontakta seniorrådgivare/HR Daniel Dahlgren, e-post dandah@norden.org.

Nordiska ministerrådet
https://norden.emply.net/recruitment/vacancyAd.aspx?publishingId=a000bc4c-0ef9-43c6-85b4-8137e1dd092c

Sista ansökningsdag: 

onsdag, december 20, 2017