Seniorrådgiver

Nordisk råds sekretariat søker en erfaren seniorrådgiver

Vil du arbeide med nordiske parlamentarikere?
  
Interessen og bevisstheten rundt nordisk samarbeid er stadig stigende. Nordisk råds sekretariat har som oppgave å koordinere og administrere det nordiske parlamentariske samarbeidet og å betjene rådets 87 medlemmer og dets faste organer: Presidiet (som også har fagansvaret for utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål), Utvalget for kunnskap og kultur i Norden, Utvalget for velferd i Norden, Utvalget for et bærekraftig Norden, Utvalget for vekst og utvikling i Norden, Kontrollkomiteen og Nordisk råds sesjoner.
 
Nordisk råds sekretariat søker nå en erfaren seniorrådgiver som utvalgssekretær for Utvalget for vekst og utvikling i Norden. Utvalget beskjeftiger seg med næringspolitikk, arbeidspolitikk, regionalpolitikk, finanspolitikk, energipolitikk, transportpolitikk samt mobilitetsspørsmål/grensehinder.
 
De primære arbeidsoppgavene er å planlegge og gjennomføre utvalgets møter samt Nordisk råds sesjoner og felles aktiviteter.
 
Arbeidsoppgaver for seniorrådgiver/utvalgssekretær:
 

 • Ansvar for utvalgets fagområder, dvs. følge med i utviklingen på områdene både i Norden, nærområdene og i EU,
 • Opparbeide og vedlikeholde kontaktnett i Norden og Europa, herunder løpende kontakt med Nordisk ministerråds sekretariat
 • Forberedelse og aktiv oppfølging av saker til utvalgets møter / seminarer / reiser
 • Utarbeidelse av notater, arbeidsgrupperapporter, dagsordener, referater, taler o.l.
 • Ledsage rådsmedlemmer på nordiske og internasjonale konferanser
 • Bidra til den samlede oppgaveløsningen
 • I stillingen inngår også å ha tett kontakt og dialog med Rådets partigrupper.
   

Kravprofil:
 
Yrkeserfaring over flere år, f.eks. i departementer/parlamenter/politiske sekretariater/organisasjoner, gjerne fra flere arbeidsplasser

 • Gode fagkunnskaper på aktuelle områder
 • Relevant høyere utdanning
 • Kvalitet i arbeidet, både i skriftlig saksbehandling og mht. muntlig fremleggelse
 • Forståelse for politiske/administrative systemer og sekretariatsrollen
 • Generalisttilnærming, dvs. kunne arbeide ut over eget fagområde
 • Erfaring med politiske prosesser
 • Kreativitet, engasjement, evne til å ta initiativ
 • Serviceinnstilling
 • Kunne arbeide på ett av de skandinaviske språk og ha god forståelse for de andre
 • Engelsk må beherskes godt skriftlig og muntlig. Andre språk er en fordel, gjerne finsk eller islandsk.
   

Arbeidsmengden og -presset er til tider stort. Det kreves derfor fleksibilitet, godt humør, robusthet, gode samarbeidsevner og evnen til å arbeide i høyt tempo.
 
Sekretariatet er samlokalisert med Nordisk Ministerråds sekretariat og Nordisk kulturfond i København, har 16 ansatte samt en kommunikasjonsavdeling felles med Nordisk Ministerråds sekretariat. Nordisk råds sekretariat ledes av en rådsdirektør og en administrativ sjef.
 
Nordisk råd har et omfattende kontaktnett og samarbeid med andre organisasjoner. Foruten de nordiske parlamentene har rådet også samarbeid med parlamentariske organisasjoner i Østersjøregionen, i Europa, Arktis- og Barentsområdet. Som utvalgssekretær for vekst og utvikling i Norden har man også nær kontakt med de nordiske grenseregionene.
 
En ambisiøs og sosial arbeidsplass
Et utviklende og meningsfullt arbeid i et nordisk og internasjonalt miljø med kolleger fra hele Norden. Våre ansettelseskontrakter er tidsavgrenset til fem år, med mulighet for forlengelse med inntil tre år til. Vi tilbyr særskilt etableringsstøtte til dem som flytter til Danmark på grunn av ansettelsen. De som har statlig ansettelse i et av de nordiske landene, har rett til permisjon for å jobbe hos oss. For å få en ansettelse i Nordisk råds sekretariat må du være borger i ett av de nordiske landene.

Se mer om En karriere i det nordiske samarbeidet samt en Kortfilm om relocation service.

Mer informasjon om tjenesten
Den administrative sjefen Johan Tiedemann tel +4524699450 kan svare på ytterligere spørsmål. Om du har spørsmål om arbeidsvilkår, lønn etc., kontakt hr@norden.org. Vil du vite mer - se www.norden.org.
 
Søknadsfristen er 25. mai. Intervjuer forventes å foregå i uke 24 og ønsket tiltredelse er hurtigst mulig deretter, senest 1. august. Som situasjonen er nå kommer intervjuer til å foretas digitalt.

 

Nordisk råds sekretariat

Sista ansökningsdag: 

måndag, maj 25, 2020